Niedobrota

94 teksty – auto­rem jest Niedob­ro­ta.

Nie ma ważniej­szej chwi­li - jak teraźniejszość.
Kochaj bez­wa­run­ko­wo i do­ce­niaj - chwilę obecną... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 4 stycznia 2013, 23:20

Każde­go dnia zos­ta­wiam uśmiech - na drodze do mo­je­go serca.
Spójrz - a nie zab­rak­nie Ci je­go ciepła... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 14 listopada 2012, 12:35

By­wa, że dreszcz jed­ne­go spoj­rze­nia - na zaw­sze nasz los odmienia.
Na­dal go czuję... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 10 listopada 2012, 16:11

Na­wet naj­bar­dziej za­wiłe szla­ki Twoich ust - pro­wadzą do mo­jego serca.
Lu­bię - gdy jes­teś tu... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 9 listopada 2012, 23:51

Owoc - na­wet kil­ku godzin życia z Tobą - sma­kuje najlepiej.
O ta­kiej miłości nie wys­tar­czy tyl­ko pi­sać - trze­ba ją przeżyć... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 5 listopada 2012, 12:46

Kochaj uczyn­ka­mi - a po­da­ru­jesz ko­muś szczęście, ja­kiego pragnie... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 4 listopada 2012, 12:50

Nad wczo­raj - nie mam już żad­nej władzy.
A dziś - jes­tem bliżej Ciebie - niż myślałam.

Jes­tem - spełnieniem marzeń... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 3 listopada 2012, 13:26

Życie - to nie tyl­ko dro­ga między na­rodzi­nami, a śmiercią.
To także ślad - ja­ki po­zos­ta­wiamy w czyimś sercu... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 2 listopada 2012, 17:22

Cza­sa­mi pat­rzy­my na coś tak długo, że umy­ka nam to - co najważniejsze.
Spójrz - prze­cież wciąż jestem... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 28 października 2012, 17:19

Kiedy życie, wciśnie Ci w us­ta - ciepłe słowa - nie wzbra­niaj się.
Ot­worzysz wte­dy każde ser­ce - ich niepow­tarzal­nym pięknem... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 9 października 2012, 13:48

Niedobrota

Zapraszam na moją stronę: gracjaa.manifo.com Pozdrawiam serdecznie :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Niedobrota

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność